ԿԱՃԱՌ 6

ԿԱՃԱՌ 6

«Կաճառ» (ԿԳԿ-ի տարեգիրք): Գիրք 6(71-82, 2012, Շուշին` հայկական մշակույթի օջախ (Հայկական գրատպության 500-ամյակին նվիրված միջազգային գիտական կոնֆերանսի զեկուցումներ), Շուշի, «Կաճառ» գիտական կենտրոնի հրատարակչություն, 2014, 240 էջ + 16 էջ նկ.:

Ներբեռնել